Home » Tin tức » Tập huấn phần mềm Quản trị đại học

Tập huấn phần mềm Quản trị đại học

Tin tức

Trong khuôn khổ triển khai dự án chuyển đổi số theo quyết định số 2807/QĐ-HĐT ngày 07/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chủ trương thực hiện các dự án phục vụ công tác chuyển đổi số và tăng cường năng lực nghiên cứu đào tạo sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2022.

Ở góc độ triển khai, Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt cũng là đơn vị đại diện Trường làm đầu mối phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự Tháp (đơn vị triển khai) triển khai tập huấn cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Đà Lạt.

Các buổi tập huấn diễn ra từ ngày 07/08 đến 11/08/2023

Nội dung tập huấn diễn ra trên một số phân hệ của: Phòng kế hoạch tài chính, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo Sau Đại học.

Một số hình ảnh tại các buổi tập huấn: