Home » Kết quả thi » QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KỲ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN – NGÀY 19/03/2023

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KỲ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN – NGÀY 19/03/2023

Kết quả thi Quyết định công nhận kết quả

Trường Đại học Đà Lạt ban hành quyết định số 231/QĐ-ĐHĐL ngày 30/3/2023 về việc công nhận Kết quả kỳ thi Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 19/03/2023.

Đơn Phúc khảo thí sinh nộp trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Đà Lạt từ nay đến hết ngày 31/3/2023.