Home » Văn bản Hành chính » Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch ứng dụng Công nghệ Thông tin, Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 Trường Đại học Đà Lạt