Home » Văn bản Hành chính » Quyết định Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ Thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Trường Đại học Đà Lạt