Home » Kết quả thi » Quyết định: Công nhận kết quả và Cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản – Kỳ thi 26/02/2023.

Quyết định: Công nhận kết quả và Cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản – Kỳ thi 26/02/2023.

Kết quả thi Quyết định cấp chứng chỉ Quyết định công nhận kết quả

Trường Đại học Đà Lạt ban hành Quyết định số 133/QĐ-ĐHĐL Về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin Cơ bản – kỳ thi ngày 26/02/2023. Các thí sinh xem Danh sách kết quả thi và Danh sách Cấp chứng chỉ trong file đính kèm.