Home » Quản lý khóa học » Lập trình website với Asp.net

Lập trình website với Asp.net

Chương trình Đào tạo Lập trình Web

Đề cương khóa học: Lập trình website với ASP.NET MVC5

CHƯƠNG I: Tổng quan giới thiệu

 • Bài 1: Mục tiêu & giới thiệu khóa học.
 • Bài 2: Tổng quan giới thiệu về ASP.NET MVC.

CHƯƠNG II: Tìm hiểu cú pháp hoạt động của ASP.NET MVC 5

 • Bài 1: Hướng dẫn tạo và cài đặt chạy ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên.
 • Bài 2: Hướng dẫn tạo Model, View, Controller trong ASP.NET MVC.
 • Bài 3: Giới thiệu về cú pháp razor trong ASP.NET MVC.
 • Bài 4: Hướng dẫn truyền tham số trong ASP.NET MVC.

CHƯƠNG III: Hướng dẫn xây dựng ứng dụng Website bán hàng trực tuyến.

 • Bài 1: Hướng dẫn thiết kế cơ sở dữ liệu.
 • Bài 2: Giới thiệu Entity FrameWork và hướng dẫn làm quen với cú pháp truy vấn của Entity.
 • Bài 3: Hướng dẫn thiết kế giao diện website dựa trên template có sẵn.
 • Bài 4.1: Giới thiệu một số thuộc tính CSS3 thông dụng và làm quen với bootstrap framework.
 • Bài 4.2: Giới thiệu về Jquery và hướng dẫn sử dụng một số thủ thuật thông dụng.framework.
 • Bài 4.3: Hướng dẫn sử dụng Ajax trong ASP.NET MVC.
 • Bài 4.3.1: Hướng dẫn sử dụng Ajax trong ASP.NET MVC (tiếp theo).
 • Bài 5: Hướng dẫn xây dựng một số chức năng cho Website.
 • Bài 5.1: Hướng dẫn truy xuất lấy dữ liệu từ CSDL thông qua mô hình MVC hiển thị lên WebSite.
 • Bài 5.2: Hướng dẫn xây dựng load menu đa cấp động.
 • Bài 5.3: Hướng dẫn truyền dữ liệu querystring xây dựng các trang chi tiết.
 • Bài 5.3.1: Hướng dẫn truyền dữ liệu querystring xây dựng trang sản phẩm.
 • Bài 5.3.2: Hướng dẫn cấu hình Url (Đường dẫn thân thiện)
 • Bài 5.4: Hướng dẫn xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập.
 • Bài 5.4.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập (tiếp theo).
 • Bài 5.5: Hướng dẫn sử dụng 1 số validation trong asp.net mvc.
 • Bài 5.6: Hướng dẫn xây dựng class metadata để lưu 1 số thuộc thay đổi trong model.
 • Bài 5.7: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng…
 • Bài 5.7.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.7.2: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.7.3: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.7.4: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.7.5: Hướng dẫn xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng …(tiếp theo).
 • Bài 5.8: Hướng dẫn xây dựng chức năng phân trang.
 • Bài 5.11: Hướng dẫn xây dựng chức năng tìm kiếm.
 • Bài 5.12: Hướng dẫn sử dụng ajax xây dựng chức năng tìm kiếm.
 • Bài 5.13: Hướng dẫn xây dựng và thiết kế Layout cho trang quản trị.
 • Bài 5.13: Hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý sản phẩm (Thêm, xóa, sửa) sản phẩm.
 • Bài 5.14: Hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý sản phẩm (Thêm, xóa, sửa) sản phẩm (tiếp theo).
 • Bài 5.15: Hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý sản phẩm (Thêm, xóa, sửa) sản phẩm (tiếp theo).
 • Bài 5.16: Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập hàng.
 • Bài 5.17: Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập hàng (tiếp theo P.2)
 • Bài 5.18: Hướng dẫn xây dựng chức năng nhập hàng (tiếp theo P.3)
 • Bài 5.19: Hướng dẫn xây dựng chức năng duyệt đơn hàng.
 • Bài 5.20: Hướng dẫn xây dựng chức năng thống kê.
 • Bài 5.21: Hướng dẫn phân quyền MVC.
 • Bài 5.22: Quản lý quyền, phân quyền
 • Bài 5.23: Hướng dẫn cài đặt IIS
 • Bài 5.24: Hướng dẫn Publish Website Trên IIS
 • Bài 5.25 : Hướng dẫn upload web lên hosting miễn phí.

Chương IV: Tổng kết &, Đồ án cuối khóa

 • Bài 1: Tổng kết khóa học – một số vấn đề cần lưu ý.
 • Bài 2: Đồ án
Đăng ký ngay! →