Home » Kết quả thi » KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 23/04/2023
thong-bao-ket-qua-thi-ngay-23-04-2023

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN – KHÓA THI 23/04/2023

Kết quả thi Quyết định công nhận kết quả

Trường Đại học Đà Lạt ban hành:

Quyết định số 416/QĐ-ĐHĐL ngày 22/05/2023 về việc công nhận kết quả kỳ thi Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản – khóa ngày 23/04/2023.