Home » Giới thiệu » Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG

Trung tâm Công nghệ Thông tin có chức năng tham mưu cho Nhà trường các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin; tiến hành các hoạt động thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:
  • Chương trình tin học ứng dụng.
  • Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Các chương trình bồi dưỡng tin học đáp ứng nhu cầu của người học.
  1. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm.
  2. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  3. Tổ chức thiết kế, viết phần mềm theo yêu cầu.
  4. Điều tra nhu cầu tin học, công nghệ thông tin trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tin học, công nghệ thông tin.
  5. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
  6. Cung cấp các thiết bị liên quan công nghệ thông tin.

Hồ sơ năng lực Trung tâm Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà Lạt: https://itc.dlu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/ITC-HoSoNangLuc.pdf