Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ MOS » Đề cương khóa học MOS – MICROSOFT OFFICE WORD

Đề cương khóa học MOS – MICROSOFT OFFICE WORD

Chứng chỉ MOS Chương trình Đào tạo
 1. Tạo và quản lý tài liệu
  1. Tạo tài liệu
   1. Tạo tài liệu trống
   2. Tạo tài liệu trống bằng mẫu
   3. Mở tệp pdf trong word để sửa
   4. Chèn văn bản từ tệp hoặc nguồn bên ngoài
  2. Điều hướng trong tài liệu
   1. Tìm kiếm văn bản
   2. Chèn siêu liên kết
   3. Tạo thẻ đánh dấu
   4. Di chuyển đến một vị trí hoặc đối tượng cụ thể trong tài liệu
  3. Định dạng tài liệu
   1. Sửa đổi thiết lập trang
   2. Áp dụng chủ đề có sẵn cho tài liệu
   3. Áp dụng kiểu có sẵn cho tài liệu
   4. Chèn đầu trang và chân trang
   5. Chèn số trang
   6. Định dạng nền trang
  4. Tùy chỉnh tùy chọn và dạng xem cho tài liệu
   1. Thay đổi dạng xem tài liệu
   2. Tùy chỉnh dạng xem bằng cách dùng cài đặt thu phóng
   3. Tùy chỉnh thanh công cụ truy nhập nhanh
   4. Tách cửa sổ
   5. Thêm thuộc tính cho tài liệu
   6. Hiện hoặc ẩn ký hiệu định dạng
  5. In và lưu tài liệu
   1. Sửa đổi cài đặt in
   2. Lưu tài liệu ở định dạng tệp thay thế
   3. In tất cả hoặc một phần tài liệu
   4. Kiểm tra tài liệu về các thuộc tính ẩn hoặc thông tin cá nhân
   5. Kiểm tra tài liệu về khả năng truy nhập
   6. Kiểm tra tài liệu về các vấn đề tương thích
 2. Định dạng văn bản, đoạn văn và vùng
  1. Chèn văn bản và đoạn văn
   1. Tìm và thay thế văn bản
   2. Cắt, sao chép và dán văn bản
   3. Thay thế văn bản bằng cách dùng chức năng tự sửa
   4. Chèn ký tự đặc biệt
  2. Định dạng văn bản và đoạn văn
   1. Áp dụng định dạng phông chữ
   2. Áp dụng định dạng bằng cách dùng bút định dạng
   3. Đặt dãn cách và thụt lề dòng cho đoạn văn
   4. Xóa định dạng
   5. Áp dụng màu tô sáng văn bản cho vùng chữ đã chọn
   6. Áp dụng kiểu đã dựng sẵn cho văn bản
   7. Thay đổi văn bản thành chữ nghệ thuật
  3. Sắp xếp, gộp văn bản và đoạn văn
   1. Định dạng văn bản trong nhiều cột
   2. Chèn dấu ngắt trang, vùng hoặc cột
   3. Thay đổi tùy chọn thiết lập trang cho một vùng
 3. Tạo bảng và danh sách
  1. Tạo bảng
   1. Chuyển đổi văn bản thành bảng
   2. Chuyển đổi bảng thành văn bản
   3. Tạo bảng bằng cách xác định hàng và cột
   4. Áp dụng kiểu có sẵn cho bảng
  2. Sửa đổi bảng
   1. Sắp xếp dữ liệu trong bảng
   2. Cấu hình lề và dãn cách ô
   3. Nối và tách ô
   4. Đổi kích cỡ bảng, hàng và cột
   5. Tách bảng
   6. Cấu hình lặp lại hàng đầu trang
  3. Tạo và sửa đổi danh sách
   1. Tạo danh sách đánh số hoặc dấu đầu dòng
   2. Thay đổi ký tự dấu đầu dòng hoặc số đầu dòng
   3. Tùy chỉnh ký tự dấu đầu dòng hoặc số đầu dòng
   4. Tăng hoặc giảm mức danh sách
   5. Khởi động lại hoặc tiếp tục đánh số danh sách
   6. Đặt giá trị số bắt đầu
 4. Tạo và quản lý tham chiếu
  1. Tạo và quản lý các đánh dấu tham chiếu
   1. Chèn chú thích cuối trang và cuối tài liệu
   2. Sửa đổi thuộc tính chú thích cuối trang và cuối tài liệu
   3. Tạo nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo
   4. Sửa đổi nguồn trích dẫn danh mục tham khảo
   5. Chèn trích dẫn cho danh mục tham khảo
   6. Chèn chú thích hình và bảng
   7. Sửa đổi thuộc tính chú thích
  2. Tạo và quản lý tham chiếu đơn giản
   1. Chèn mục lục tiêu chuẩn
   2. Cập nhật mục lục
   3. Chèn trang bìa
 5. Chèn và định dạng thành phần đồ họa
  1. Chèn thành phần đồ họa
   1. Chèn hình dạng đồ họa
   2. Chèn ảnh
   3. Chèn ảnh chụp màn hình hoặc hình cắt từ màn hình
   4. Chèn hộp văn bản
  2. Định dạng thành phần đồ họa
   1. Áp dụng hiệu ứng nghệ thuật
   2. Áp dụng hiệu ứng hình ảnh
   3. Loại bỏ hình nền ảnh
   4. Định dạng đối tượng
   5. Áp dụng kiểu ảnh
   6. Chữ bao quanh đối tượng
   7. Định vị đối tượng
   8. Thêm văn bản thay thế vào các đối tượng
  3. Chèn và định dạng đồ họa smartart
   1. Tạo đồ họa smartart
   2. Định dạng đồ họa smartart
  4. Sửa đổi nội dung đồ họa smartart