Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ MOS » Đề cương khóa học MOS – MICROSOFT OFFICE POWERPOINT

Đề cương khóa học MOS – MICROSOFT OFFICE POWERPOINT

Chứng chỉ MOS Chương trình Đào tạo
 1. Tạo và quản lý bản trình bày
  1. Tạo bản trình bày
   1. Tạo bản trình bày mới
   2. Tạo bản trình bày dựa trên mẫu
   3. Nhập dàn bài từ tài liệu word
  2. Chèn và định dạng trang chiếu
   1. Chèn bố trí trang chiếu cụ thể
   2. Sao chép các trang chiếu hiện có
   3. Ẩn và hủy ẩn trang chiếu
   4. Xóa trang chiếu
   5. Áp dụng một giao diện trang chiếu khác
   6. Sửa đổi nền trang chiếu riêng lẻ
   7. Đặt đầu trang chiếu, chân trang và số trang
  3. Sửa đổi trang chiếu, bản phân phát và ghi chú
   1. Thay đổi chủ đề hoặc nền trang chiếu master
   2. Sửa đổi nội dung trang chiếu master
   3. Tạo giao diện trang chiếu
   4. Sửa đổi giao diện trang chiếu
   5. Sửa đổi bố cục trang chiếu master
   6. Sửa đổi ghi chú trang chiếu master
  4. Sắp xếp và nhóm các trang chiếu
   1. Tạo vùng để nhóm các trang chiếu
   2. Sửa đổi thứ tự trang chiếu
   3. Đổi tên vùng của các trang chiếu
  5. Thay đổi tùy chọn bản trình bày và dạng xem
   1. Thay đổi kích cỡ trang chiếu
   2. Thay đổi dạng xem của bản trình bày
   3. Đặt thuộc tính tệp
  6. Cấu hình bản trình bày để in
   1. In tất cả hoặc một phần bản trình bày
   2. In trang ghi chú
   3. In bản bố cục
   4. In màu, thang độ xám hoặc đen trắng
  7. Cấu hình và trình chiếu
   1. Tạo trình chiếu tùy chỉnh
   2. Các cấu hình trình chiếu
   3. Duyệt lại thời gian trình chiếu
   4. Trình bày trình chiếu bằng cách dùng dạng xem diễn giả
 2. Chèn và định dạng văn bản, hình dạng đồ họa và hình ảnh
  1. Chèn và định dạng văn bản
   1. Chèn văn bản trên trang chiếu
   2. Áp dụng định dạng và kiểu cho văn bản
   3. Áp dụng kiểu chữ nghệ thuật cho văn bản
   4. Định dạng văn bản trong nhiều cột
   5. Tạo danh sách đánh dấu đầu dòng và đánh số
   6. Chèn siêu liên kết
  2. Chèn và định dạng hình dạng đồ họa và hộp văn bản
   1. Chèn hoặc thay thế hình dạng đồ họa
   2. Chèn hộp văn bản
   3. Đổi kích cỡ hình dạng đồ họa và hộp văn bản
   4. Định dạng hình dạng đồ họa và hộp văn bản
   5. Áp dụng kiểu cho hình dạng đồ họa và hộp văn bản
  3. Chèn và định dạng ảnh
   1. Chèn ảnh
   2. Đổi kích cỡ và xén ảnh
   3. Áp dụng kiểu và hiệu ứng
  4. Sắp xếp và nhóm các đối tượng
   1. Sắp xếp các đối tượng
   2. Căn chỉnh các đối tượng
   3. Nhóm các đối tượng
   4. Hiển thị công cụ căn chỉnh
 3. Chèn bảng, biểu đồ, smartart và phương tiện
  1. Chèn và định dạng bảng
   1. Tạo bảng
   2. Chèn và xóa bỏ các hàng và cột bảng
   3. Áp dụng kiểu bảng
   4. Nhập bảng
  2. Chèn và định dạng biểu đồ
   1. Tạo biểu đồ
   2. Nhập biểu đồ
   3. Thay đổi loại biểu đồ
   4. Thêm chú giải vào biểu đồ
   5. Thay đổi kiểu biểu đồ
  3. Chèn và định dạng đồ họa smartart
   1. Tạo đồ họa smartart
   2. Chuyển đổi danh sách thành đồ họa smartart
   3. Thêm hình dạng vào đồ họa smartart
   4. Sắp xếp lại hình dạng trong đồ họa smartart
   5. Thay đổi màu của đồ họa smartart
  4. Chèn và quản lý media
   1. Chèn clip âm thanh và video
   2. Cấu hình tùy chọn phát lại cho media
   3. Điều chỉnh kích cỡ cửa sổ media
   4. Đặt thời gian bắt đầu và dừng video
   5. Đặt tùy chọn thời gian cho media
 4. Áp dụng chuyển tiếp và hoạt hình
  1. Áp dụng chuyển tiếp trang chiếu
   1. Chèn chuyển tiếp trang chiếu
   2. Đặt tùy chọn hiệu ứng chuyển tiếp
  2. Tạo hiệu ứng hoạt hình cho nội dung trang chiếu
   1. Áp dụng hoạt hình cho đối tượng
   2. Áp dụng hoạt hình cho văn bản
   3. Đặt tùy chọn hiệu ứng hoạt hình
   4. Đặt đường dẫn hoạt hình
  3. Đặt thời gian cho chuyển tiếp và hoạt hình
   1. Đặt thời lượng hiệu ứng chuyển tiếp
   2. Cấu hình tùy chọn bắt đầu và kết thúc chuyển tiếp
   3. Sắp xếp lại hoạt hình trên trang chiếu
 5. Quản lý nhiều bản trình bày
  1. Phối trộn nội dung từ nhiều bản trình bày
   1. Inset trang chiếu từ bản trình bày khác
   2. So sánh hai bản trình bày
   3. Chèn chú thích
   4. Xem lại chú thích
  2. Hoàn thiện bản trình bày
   1. Bảo vệ bản trình bày
   2. Kiểm tra bản trình bày
   3. Kiểm chứng bản trình bày
   4. Bảo vệ nội dung trình bày
   5. Xuất bản trình bày sang các định dạng khác