Home » Chương trình Đào tạo » Chứng chỉ MOS » Đề cương khóa học MOS – MICROSOFT OFFICE EXCEL

Đề cương khóa học MOS – MICROSOFT OFFICE EXCEL

Chứng chỉ MOS Chương trình Đào tạo
 1. Tạo và quản lý trang tính và
  1. Tạo trang tính và sổ làm việc
   1. Tạo sổ làm việc
   2. Nhập dữ liệu từ tệp văn bản được phân cách
   3. Thêm trang tính vào sổ làm việc hiện có
   4. Sao chép và di chuyển trang tính
  2. Dẫn hướng trong trang tính và sổ làm việc
   1. Tìm kiếm dữ liệu trong sổ làm việc
   2. Dẫn hướng đến thành phần ô, phạm vi hoặc sổ làm việc đã đặt tên
   3. Chèn và loại bỏ siêu kết nối
  3. Định dạng trang tính và sổ làm việc
   1. Thay đổi màu tab của trang tính
   2. Đổi tên trang tính
   3. Thay đổi thứ tự trang tính
   4. Sửa đổi thiết lập trang
   5. Chèn và xóa cột hoặc hàng
   6. Thay đổi chủ đề sổ làm việc
   7. Điều chỉnh chiều cao hàng và chiều rộng cột
   8. Chèn đầu trang và chân trang
  4. Tùy chỉnh tùy chọn và dạng xem cho trang tính và sổ làm việc
   1. Ẩn hoặc hủy ẩn trang tính
   2. Ẩn hoặc bỏ ẩn cột và hàng
   3. Tùy chỉnh thanh công cụ truy nhập nhanh
   4. Thay đổi dạng xem sổ làm việc
   5. Thay đổi dạng xem cửa sổ
   6. Sửa đổi thuộc tính tài liệu
   7. Thay đổi độ phóng đại bằng cách dùng công cụ thu phóng
   8. Hiển thị công thức
  5. Cấu hình trang tính và sổ làm việc để phân phối
   1. Đặt vùng in
   2. Lưu sổ làm việc ở định dạng tệp thay thế
   3. In tất cả hoặc một phần sổ làm việc
   4. Đặt tỷ lệ in
   5. Hiển thị tiêu đề hàng và cột lặp lại trên trang tính nhiều trang
   6. Kiểm tra sổ làm việc để tìm thuộc tính ẩn hoặc thông tin cá nhân
   7. Kiểm tra sổ làm việc về khả năng truy nhập
   8. Kiểm tra sổ làm việc để biết các vấn đề về tính tương thích
 2. Quản lý ô và phạm vi dữ liệu
  1. Chèn dữ liệu vào ô và phạm vi
   1. Thay thế dữ liệu
   2. Cắt, sao chép hoặc dán dữ liệu
   3. Dán dữ liệu bằng cách dùng các tùy chọn dán đặc biệt
   4. Điền dữ liệu vào ô bằng cách dùng chức năng Auto Fill
   5. Chèn và xóa ô
  2. Định dạng ô và phạm vi
   1. Phối trộn ô
   2. Sửa đổi căn chỉnh và thụt lề ô
   3. Định dạng ô bằng cách dùng bút định dạng
   4. Ngắt dòng trong ô
   5. Áp dụng định dạng cho số
   6. Áp dụng định dạng cho ô
   7. Áp dụng kiểu cho ô
  3. Tóm tắt và tổ chức dữ liệu
   1. Chèn biểu đồ thu nhỏ
   2. Dữ liệu dàn bài
   3. Chèn tổng phụ
   4. Áp dụng định dạng có điều kiện
 3. Tạo bảng
  1. Tạo và quản lý bảng
   1. Tạo bảng excel từ vùng các ô
   2. Chuyển đổi bảng thành vùng các ô
   3. Thêm hoặc loại bỏ hàng và cột
  2. Quản lý kiểu và tùy chọn bảng
   1. Áp dụng kiểu cho bảng
   2. Cấu hình tùy chọn kiểu bảng
   3. Chèn tổng hàng
  3. Lọc và sắp xếp bảng
   1. Lọc
   2. Sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột
   3. Thay đổi thứ tự sắp xếp
   4. Loại bỏ bản ghi trùng lặp
 4. Thực hiện thao tác với công thức và hàm
  1. Tóm tắt dữ liệu bằng cách dùng hàm
   1. Chèn tham chiếu
   2. Thực hiện tính toán bằng cách dùng hàm sum
   3. Thực hiện tính toán bằng cách dùng hàm min và max
   4. Thực hiện tính toán bằng cách dùng hàm count
   5. Thực hiện tính toán bằng cách dùng hàm average
  2. Thực hiện thao tác có điều kiện bằng cách dùng hàm
   1. Thực hiện thao tác lô-gic bằng cách dùng hàm if
   2. Thực hiện thao tác lô-gic bằng cách dùng hàm sumif
   3. Thực hiện các thao tác lô-gic bằng cách dùng hàm averageif
   4. Thực hiện các thao tác thống kê bằng cách dùng hàm countif
  3. Định dạng và sửa đổi văn bản bằng cách dùng hàm
   1. Định dạng văn bản bằng cách dùng các hàm right, left và mid
   2. Định dạng văn bản bằng cách dùng hàm upper, lower và proper
   3. Định dạng văn bản bằng cách dùng hàm concatenate
 5. Tạo biểu đồ và đối tượng
  1. Tạo biểu đồ
   1. Tạo biểu đồ mới
   2. Thêm chuỗi dữ liệu bổ sung
   3. Chuyển đổi giữa các hàng và cột trong dữ liệu nguồn
   4. Phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng phân tích nhanh
  2. Định dạng biểu đồ
   1. Đổi kích cỡ biểu đồ
   2. Thêm và sửa đổi thành phần biểu đồ
   3. Áp dụng sắp đặt biểu đồ và kiểu biểu đồ
   4. Di chuyển biểu đồ đến trang tính biểu đồ
  3. Chèn và định dạng đối tượng
   1. Chèn hộp văn bản và hình dạng
   2. Chèn ảnh
   3. Sửa đổi thuộc tính đối tượng
   4. Thêm văn bản thay thế vào các đối tượng cho mục đích trợ năng