Home » Giới thiệu » Nhân sự

Nhân sự

ThS. Trần Thống
Giám đốc
Email: thongt@dlu.edu.vn
TS. Trần Ngô Như Khánh
Phó Giám đốc
Email: khanhtnn@dlu.edu.vn
Đặng Quốc Phi
Chuyên viên
Email: phidq@dlu.edu.vn
Điện thoại: 0918.279.491
Nguyễn Thị Năm
Chuyên viên
Email: namnt@dlu.edu.vn
Điện thoại: 0986.358.510
Lê Thị Uyên
Chuyên viên
Email: uyenlt@dlu.edu.vn
Điện thoại: 059.393.1104
Nguyễn Hữu Dương
Chuyên viên
Email: duongnh@dlu.edu.vn
Trương Việt Hoa
Chuyên viên
Email: hoatv@dlu.edu.vn